สมัครสินเชื่อ Kashjoy
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

Kashjoy

สินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy ดีกว่าอย่างไร?

ดอกเบี้ยไม่เกิน 25%
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า
ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับพนักงานประจำ/รายวัน
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 20-60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
3. รายได้สุทธิ ตั้งแต่ 7,000 บาท ขึ้นไป
4. อายุงานตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป
5. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
6. รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

สำหรับสำหรับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
3. รายได้หมุนเวียน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
4. ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับพนักงานประจำ/รายวัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2. เอกสารแสดงรายได้
- สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน) และสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
- ในกรณีที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ใช้สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
3. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ (ยกเว้น ธ.ออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส., ทิสโก้, เกียรตินาคินภัทร)

สำหรับสำหรับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2. เอกสารแสดงรายได้
- สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
- สำหรับอาชีพอิสระ ใช้สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
3. หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ (ยกเว้น ธ.ออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส., ทิสโก้, เกียรตินาคินภัทร)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย หรือบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2565
2. รับกระเป๋าเป้ แคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy) มูลค่า 1,990 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และได้ชำระค่างวดตรงตามที่บริษัทกำหนด โดยคงยอดเงินคงค้างขั้นต่ำในบัญชีสินเชื่อตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลา 60 วันติดต่อกัน
3. บริษัทฯ จะคำนวณยอดเบิกถอนเงินสดสะสมนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้ท่านตามที่อยู่ในใบสมัครสินเชื่อผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณเฉพาะท่านที่มีประวัติการชำระดีซึ่งมีสถานะบัญชีปกติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับรองสมนาคุณ ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทฯ พบในภายหลังว่าท่านขาดคุณสมบัติดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด
7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลผ่านหน้าเวปไซต์
2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3. นัดวันรับเอกสารผ่านบริการ Messenger เท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบเอกสาร
5. ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งผลการสมัครผ่าน SMS

ช่องทางการรับสมัคร

บริการรับเอกสารถึงที่บ้าน ผ่าน Messenger เท่านั้น
(เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลและชลบุรี)