สมัครสินเชื่อ Kashjoy
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

Kashjoy

สินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy ดีกว่าอย่างไร?

ดอกเบี้ยไม่เกิน 25%
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า
ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 20–60 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
3. รายได้ประจำสุทธิ 7,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
4. มีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
5. รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร

เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 20–65 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
3. ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
4. รายได้สุทธิ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
5. มีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. เอกสารแสดงรายได้
- สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) ยื่นควบคู่กับ Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน หรือ
- Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน (กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน)
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)

เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้า
3. เอกสารแสดงรายได้
- Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัคร ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และของสมนาคุณ จำกัดสิทธิ์ 1 รายการ/ บัญชีบัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วันนับจากวันอนุมัติ เฉพาะลูกค้าใหม่และได้รับการอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 5 ม.ค. – 30 เม.ย. 65 โดยดอกเบี้ยพิเศษนี้จะนับจากวันที่อนุมัติสินเชื่อไปจนถึงวันตัดรอบบัญชี หากตัดรอบบิลแรกแล้วยังไม่ครบ 30 วันก็จะสามารถรับดอกเบี้ย 0% ต่อเนื่องไปจนครบ 30 วัน โดยขึ้นอยู่กับวันที่ลูกค้าทำรายการเบิกถอนเงินสด
3. ลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ รับของสมนาคุณกระเป๋าล้อลาก Kashjoy duo travel มูลค่า 4,590 บาท (ขนาด 17 นิ้ว 1 ใบ และ 12 นิ้ว 1 ใบ จำนวนรวม 2 ใบ ) จำกัดสิทธิ์ 1 รายการ/ บัญชีบัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสด 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และมียอดสินเชื่อคงค้างขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อ 1 รอบบิล และมีรายการชำระสินเชื่อ 1 รอบบิล โดยไม่ผิดนัดชำระ
4. บริษัทฯ จะคำนวณยอดเบิกถอนเงินสดสะสมนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จนถึง 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
5. บริษัทฯ จะดำเนินการมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าใหม่ที่มียอดใช้จ่ายสะสมและทำตามเงื่อนไขภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และยกเว้นการมอบสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่พบว่าภายหลังลูกค้าขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
7. ยอดเบิกถอนเงินสดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และสิทธิใด ๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด
8. การคำนวณรายได้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอน โอนหรือคืนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษอื่น หรือบริการอื่นได้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลผ่านหน้าเวปไซต์
2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3. นัดวันรับเอกสารผ่านบริการ Messenger เท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบเอกสาร
5. ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งผลการสมัครผ่าน SMS

ช่องทางการรับสมัคร

บริการรับเอกสารถึงที่บ้าน ผ่าน Messenger เท่านั้น
(เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลและชลบุรี)