สมัครสินเชื่อ Kashjoy
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

Kashjoy

สินเชื่อ Kashjoy ดีกว่าอย่างไร?

ดอกเบี้ยไม่เกิน 25%
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า
ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับพนักงานประจำ/รายวัน
บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่
1. อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
3. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
4. อายุงานตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป
5. สัญชาติไทย
6. รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับพนักงานประจำ/รายวัน
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2. เอกสารแสดงรายได้
- สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน) และสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
- ในกรณีที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ใช้สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
3. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย/บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) ผ่านช่องทางสาขาจุดรับสมัครสินเชื่อแคชจอย (Kashjoy POS) และได้รับอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
2. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงมียอดเงินคงค้างตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลา 30 วันติดต่อกัน รับฟรีกระเป๋าเดินทางแคชจอย สตาร์เฟรนด์ (Kashjoy X Starfriends Luggage) มูลค่า 4,590 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / 1หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณกระเป๋าเดินทางแคชจอย สตาร์เฟรนด์ (Kashjoy X Starfriends Luggage) เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป เท่านั้น
4. เงื่อนไขและของสมนาคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
6. บริษัทฯ จะจัดส่งกระเป๋าเดินทางให้เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และชำระตรงภายในวันครบกำหนดชำระเท่านั้น โดยจะต้องไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการจัดส่งของสมนาคุณ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ภายใน 150 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
7. ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธไม่รับของสมนาคุณจากบริษัทขนส่ง และ/หรือ ของสมนาคุณมีสถานะถูกตีคืนจากลูกค้า ครบจำนวน 2 ครั้ง บริษัทฯ จะยุติการจัดส่งของสมนาคุณแก่ลูกค้า และหากลูกค้าไม่ติดต่อขอรับของสมนาคุณที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร 1258 ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ของสมนาคุณมีสถานะถูกตีคืนครั้งที่ 2 บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ขอสละสิทธิ์รับของสมนาคุณดังกล่าว
8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด
9. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่าน www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์
2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3. นัดวันรับเอกสารผ่านบริการ Messenger เท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบเอกสาร
5. ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งผลการสมัครผ่าน SMS

ช่องทางการรับสมัคร

บริการรับเอกสารถึงที่บ้าน ผ่าน Messenger เท่านั้น
(เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลและชลบุรี)